علوم تربیتی ، برنامه ریزی درسی
Curriculum planning - Curriculum Development 
قالب وبلاگ

منابع مطالعاتی دانشگاه دولتی
مدیریت آموزشی: *۱- مدیریت عمومی دکتر علاقه ‌بند ، انتشارات: روان ۲- مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علاقه‌بند، انتشارات: بعثت *۳- مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علاقه‌بند، انتشارات: روان. *۴- مدیریت رفتار سازمانی (کاربرد منابع انسانی) ترجمه دکتر علاقه‌بند، انتشارات: امیرکبیر.
۵- رهبری ومدیریت آموزشی دکتر سید محمد میرکمالی، انتشارات: یسطرون.
مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی: *۱- مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دکتر علی تقی‌پورظهیر، انتشارات: آگاه.*۲-مبانی برنامه‌ریزی آموزشی دکتر یحیی فیوضات، انتشارات: ویرایش *۳- مبانی برنامه‌ریزی آموزشی برنامه‌ریزی درسی مدارس، ترجمه دکتر فریده مشایخ (الف،لوی)، انتشارات: مدرسه.۴- چند مبحث اساسی در برنامه‌ریزی درسی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات: سمت. ۵- دیدگاه‌های نو در برنامه‌ریزی آموزشی دکتر فریده مشایخ، انتشارات: سمت*۶- فرآیند برنامه‌ریزی آموزشی نوشته گروه مشاوران یونسکو ترجمه فریده مشایخ، انتشارات: مدرسه.
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت :* ۱ ـ اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر علی شریعتمداری ، انتشارات : امیر کبیر.*۲ ـ نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش دکتر نقیب‌زاده، انتشارات : آگاه. ۳ ـ فلسفه آموزش و پرورش علی اکبر شعاری نژاد ، انتشارات : امیر کبیر. ۴ ـ آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش ترجمه دکتر فریدون بازرگان (نلر) ، انتشارات : سمت.
روش‌‌ها و فنون تدریس: *۱ ـ مهارت‌های آموزشی و پرورشی(روش‌‌هاو فنون تدریس)، حسن شعبانی ، انتشارات: سمت. ۲ ـ کلیات روش‌‌ها و فنون تدریس همراه با الگوهای جدید تدریس. ترجمه و تالیف امان‌الله صفوی ، انتشارات: معاصر. *۳ ـ الگوهای جدید تدریس (۲۰۰۴)ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی(بروس جویس‎، مارشاویل)، انتشارات : کمال تربیت.
روان شناسی تربیتی: *۱ ـ روان‌شناسی پرورشی دکتر علی‌اکبر سیف، انتشارات : دوران. ۲ ـ مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری السون و هرگنهان ترجمه علی اکبر سیف ، انتشارات: ویرایش. ۳- اختلالات رفتاری کودکان و اصلاح آن دکتر سیف نراقی و نادری
نظارت و راهنمایی: *۱ ـ نظارت و راهنمایی تعلیماتی، دکتر نیکنامی‌، انتشارات: سمت. *۲ ـ مدیریت و رهبری آموزشی، نوشته کیمبل وایلز، انتشارات: مرکز آموزش مدیریت دولتی ۳- نظارت در مدیریت (راهنمای تعلیماتی و بهبود اجرای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی) ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی (جان وایلز و جوزف باندی) (۲۰۰۰)، انتشارات: کمال تربیت. نظارت و راهنمایی تعلیماتی: کیت اچسون و دامین گال، انتشارات: کمال تربیت، ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگی
تکنولوژی آموزشی: *۱ ـ مقدمات تکنولوژی آموزشی، دکتر احدیان، انتشارات : بشری. *۲ ـ مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، دکتر‌هاشم فردانش، انتشارات : سمت. ۳ ـ مقدمات تکنولوژی آموزشی، خدیجه علی آبادی ، انتشارات : پیام نور.
تعلیم و تربیت اسلامی: *۱ ـ اصول تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری ، انتشارات : امیرکبیر. *۲ ـ تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری انتشارات: دانشگاه تهران. ۳ ـ مبانی تعلیم و تربیت اسلامی، ‌دکتر سیدعلی اکبرحسینی ، انتشارات : فرهنگ اسلامی.
آمار و روش تحقیق: *۱ ـ احتمالات و آمار کاربردی دکتر علی دلاور، انتشارات :رشد *۲ ـ روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور ، انتشارات : ویرایش. *۳ ـروش‌های آماری در علوم رفتاری رمضان حسن‌زاده ۴- روش‌های آماری در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند، انتشارات: رشد ۵- روش‌های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات: سخن.
سنجش و اندازه‌‌گیری: ۱ ـ اصول روان‌سنجی وروان آزمایی دکتر حسن پاشا شریفی ، انتشارات : رشد.*۲ ـ روش‌‌های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دکتر علی اکبر سیف، انتشارات : دوران. *۳ ـ اندازه گیری‌های روانی و تربیتی و فن تهیه تست دکترحیدر علی هومن ، انتشارات :پارسا.
زبان عمومی: ۱- گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش. ۲- لغت: ۵۰۴ absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درک مطلب : TOFEL flash (Reading)

زبان تخصصی:
۱- English for students of Educational Administration DR.Mansur kosha (SAMT).
2- English for students of Educational Technology DR.Mansur kosha (SAMT).
3- Reading in psychology Dr.kianoosh Hashemian(SAMT)

منابع مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامی

مدیریت آموزشی : *۱ ـ مدیریت آموزشی و آموزشگاهی دکتر محمدرضا بهرنگی ، انتشارات : کمال تربیت.* ۲

ـ سازمان‌‌ها (سیستم‌های حقوقی (خردگرا)، حقیقی (طبیعی) و باز)، (دبلیو، ریچارد اسکات) ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی، انتشارات: کمال تربیت.
مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی: *۱ ـ مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دکترعلی تقی پور، انتشارات: آگاه.*۲ ـ مبانی برنامه‌ریزی آموزشی، دکتر یحیی فیوضات، انتشارات: ویرایش. *۳ ـ مبانی برنامه‌ریزی آموزشی برنامه‌ریزی درسی مدارس‎، ترجمه دکتر فریده مشایخ (الف.لوی)،، انتتشارات مدرسه. ۴ـ چند مبحث اساسی در برنامه‌ریزی درسی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات: سمت. ۵ ـ دیدگاه‌های نو در برنامه‌ریزی آموزشی، دکتر فریده مشایخ ، انتشارات: سمت. *۶ ـ فرایند برنامه‌ریزی آموزشی، نوشته گروه مشاوران یونسکو. ترجمه فریده مشایخ، انتشارات: مدرسه
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت: ۱ ـ اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر علی شریعتمداری، انتشارات : امیر کبیر.۲ ـ نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش دکتر نقیب زاده، انتشارات : آگاه.
روش‌‌ها و فنون تدریس: *۱ ـ الگوهای جدید تدریس (بروس جویس، مارشا ویل)ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگی (۲۰۰۰)، انتشارات : کمال تربیت.
روان شناسی تربیتی: *۱ ـ روان‌شناسی پرورشی دکتر علی‌اکبر سیف، انتشارات : دوران. ۲ ـ مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری السون و هرگنهان ترجمه علی اکبر سیف، انتشارات: ویرایش. ۳- اختلالات رفتاری کودکان و اصلاح آن دکتر سیف نراقی و نادری
نظارت و راهنمایی: *۱ ـ نظارت در مدیریت (راهنمای تعلیماتی و بهبود اجرای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی)، (جان وایلز و جوزف باندی) ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگی، انتشارات : کمال تربیت. *۲ ـ نظارت و راهنمایی تعلیماتی (کاربرد فنون کلینیکی در نظارت، راهنمایی، کارورزی و آموزش‌‌های پیش و ضمن خدمت معلم)، (کیت اچسون و دامین گال) ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگی، انتشارات : کمال تربیت.
تکنولوژی آموزشی: *۱ ـ مقدمات تکنولوژی آموزشی، دکتر احدیان ، انتشارات : بشری. *۲ ـ مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، دکتر‌هاشم فردانش ، انتشارات : سمت. ۳ ـ مقدمات تکنولوژی آموزشی، خدیجه علی آبادی ، انتشارات : پیام نور.
تعلیم و تربیت اسلامی: *۱ ـ اصول تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری ، انتشارات : امیرکبیر. *۲ ـ تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات : دانشگاه تهران. ۳ ـ مبانی تعلیم و تربیت اسلامی، ‌دکتر سیدعلی اکبرحسینی، انتشارات : فرهنگ اسلامی.

آمار و روش تحقیق: *۱ ـ روش‌‌های آماری در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی ودکتر جعفر نجفی زند، انتشارات : سخن.*۲ ـ روش‌‌های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات : سخن. *۳ ـ روش‌های آماری در علوم رفتاری رمضان حسن زاده ۴ ـاحتمالات و آمار کاربردی دکتر علی دلاور، انتشارات: رشد.۵- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور، انتشارات : ویرایش.
سنجش و اندازه‌‌گیری: ۱ ـ اصول روان‌سنجی وروان آزمایی دکتر حسن پاشا شریفی ، انتشارات : رشد.۲ ـ اندازه گیری‌های روانی و تربیتی و فن تهیه تست دکترحیدر علی هومن، انتشارات: پارسا.
زبان عمومی: زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش.
زبان تخصصی:
۱- English for students of Educational Administration DR.Mansur kosha (SAMT).
2- English for students of Educational Technology DR.Mansur kosha (SAMT).
3- Reading in psychology Dr.kianoosh Hashemian(SAMT)

لازم به ذکر است منابع مطالعاتی که با علامت ستاره مشخص شده‌اند از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند و در اولویت قرار دارند

دوستی پرسیده بود برای تکنولوژی آموزشی باید تعلیم و تربیت اسلامی هم بخونیم نه اگر جدول رو ببینید این درس برای این رشته ضریب صفر دارد

 

مدیــریت :

1. مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، دکتر محمدرضا بهرنگی، انتشارات گلچین.

2. سازمانها سیستم حقوقی و باز. تألیف ریچارد اسکات، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی، انتشارات کمال تربیت.

 

فلسفـــه:

1. نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش. تألیف دکتر عبدالحسین نقیب زاده، انتشارات آگاه.

2. اصول و فلسفه تعلیم و تربیت. تألیف دکتر علی شریعتمداری، انتشارات امیر کبیر.

3. ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی، نوشته اسمیت، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی.

 

روشهــا و  فنــون تدریس:

1. الگوهای جدید تدریس، نوشته بروس جویس و مارشاویل، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی.

 

مقدمـــات برنامه ریـــزی آموزشـــی درســـی:

1. مقدمات برنامه ریزی آموزشی درسی، تألیف دکتر علی تقی پور ظهیر، انتشارات آگاه.

2. مبانی برنامه ریزی آموزشی، تألیف دکتر یحیی فیوضات، انتشارات ویرایش.

3. فرایند برنامه ریزی آموزشی نوشته گروه مشاوران یونسکو، ترجمه فریده مشایخ، انتشارات مدرسه.

4. مبانی برنامه ریزی درسی، تألیف الف لویی، ترجمه دکتر فریده مشایخ.

 

آمــــار و روش تحقیــق:

1. احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر دلاور، انتشارات رشد.

2. روش تحقیق در علوم انسانی با تأکید بر علوم تربیتی، دکتر عزت الله نادری و مریم سیف نراقی.

 

نظـــارت و راهنمایـــی آموزشـــی:

1. نظارت در مدیریت و راهنمایی تعلیماتی و بهبود اجرای برنامه ریزی آموزشی درسی، نوشته جان وایلز و جوزف باندی، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی، انتشارات کمال تربیت.

2. نظارت، دکتر مصطفی نیکنامی.

3. نظارت و راهنمایی تعلیماتی(کاربرد فنون کلنیکی درنظارت و راهنمایی، کارورزی)، تألیف کیت اچسون و گال، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی انتشارات کمال تربیت.

 

رشته علوم تربیتی (مديريت آموزشي)

دروس اصلی  :  اصول برنامه ریزی آموزشی-    اصول مدیریت آموزشی   - کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی   -     روشهای تحقیق در مدیریت آموزشی

 

دروس اختصاصی   :    اصول ومديريت اسلامي  -   فلسفه مديريت آموزشي-     تئوريهاي سازماني مديريت-      نظارت وراهنمائي آموزشي-   مديريت نيروي انساني-    رفتار وروابط انساني در سازمانهاي آموزشي-    بودجه بندي ومديريت مالي-    تجزيه وتحليل سيستم ها و كاربرد آن در مديريت-     مكاتب فلسفي وآراءتربيتي   

 

 دروس: 

    -1 مديريت آموزشي  (ضريب 3  )

 

منبع :                   مولف  :                       مترجم:

الف) مقدمات مديريت آموزشي      -     علي علاقه بند

ب) مباني نظري و اصول مديريت آموزشي-  علي علاقه بند

ج) مديريت و مديريت آموزشگاهي-   محمدرضا بهرنگي

د) مديريت و رفتار سازماني -   پال هرسي و كنت بلانچارد-  علي علاقه بند

ه) مديريت عمومي-   علي علاقه بند

و) مديريت آموزشي-    علي شيرازي

 

 

2- مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي( ضريب 2  )

 

الف) برنامه ريزي آموزشي چيست؟ - فيليپ كوميز -  برهان منش

 

ب) فرايند برنامه ريزي آموزشي- گروه مشاوران يونسكو - فريده مشايخ

ج) مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي - علي تقي پور ظهير

د) اصول برنامه ريزي آموزشي و درسي - يحيي فيوضات

ه ) اصول اساسي برنامه ريزي آموزشي و درسي - رالف.تيلر - علي تقي پور ظهير

و) مباني برنامه ريزي درسي مدارس - الف.لوي - فريده مشايخ

 

3-اصول و فلسفه تعليم و تربيت- تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش)ضريب 2 )

 

ب) نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش -  عبدالحسين نقيب زاده

ج) اصول و فلسفه آموزش و پرورش -   علي اكبر شعاري نژاد

د) مباني و اصول آموزش و پرورش - غلامحسين شكوهي

ه) آشنايي با فلسفه آموزش و پرورش - ج.اف.نلر - فريدون بازرگان ديلمقاني

و) فلسفه تعليم و تربيت - عيسي ابراهيم زاده

 

4- روشها و فنون تدريس (ضريب 2  )

 الف) الگوهاي جديد تدريس  - جويس بروس و ريل مارشا - محمدرضا بهرنگي

ب) مهارتهاي آموزشي و پرورشي - حسن شعباني

ج) كليات روشها و فنون تدريس -  امان الله صفوي

 

5- نظارت و راهنمايي ( ضريب  2   )

الف) نظارت و راهنمايي آموزشي - مصطفي نيكنامي

ب) نظارت در مديريت - جان وايلز، جوزف باندي – محمدرضا بهرنگي

ج) كاربرد فنون كلينيكي در نظارت - محمدرضا بهرنگي

د) نظارت و راهنمايي تعليماتي - اجسون كيت، موديت رامين - محمدرضا بهرنگي

ه) رهبري و مديريت آموزشي -    كيمبل واينز -   محمدعلي طوسي

 

6- آمار و روش تحقيق  (ضريب 2  )

الف) آمار و روش تحقيق - علي دلاور

ب) آمار توصيفي در علوم رفتاري - حيدر علي هومن

ج) آمار استنباطي - حيدر علي هومن

د) آمار استنباطي - كيامنش

 

7-  زبان تخصصي ( ضريب  2    )

[ جمعه ۷ بهمن۱۳۹۰ ] [ 0:25 ] [ ّH - Ahmadi ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

احمدی
کارشناس ارشد
برنامه ریزی درسی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به نام آن که جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان بر افروخت
زفضلش هر دو عالم گشت روشن زفیضش خاک آدم گشت گلشن
با سلام خدمت اساتید گرانقدر و دوستان محترم
اهم مطالبی که در این وبلاگ مشاهده خواهید کرد ،در ارتباط با برنامه ریزی درسی و نوشته هاي ادبي،اطلاعات و مقالات مفيد در هر زمينه میباشد، امیدوارم لحظات خوبی را در این وبلاگ سپری کنید.
----------------------------------------------
hana22@chmail.ir
امکانات وب